รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศิลปากร / Silpakorn Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-0531 ศิลปากร / Silpakorn Journal 35 34 43 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 43 + 34 = 77

Thai Journal Impact Factors = 2 / 77 = 0.026

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงศิลปากร ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารศิลปากร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
12
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
10
1
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
ศิลปากร / Silpakorn Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
The Journal of the Siam Society
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
เมืองโบราณ / Muang Boran Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1