รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-0507 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal 42 36 60 0 4 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 8 + 4 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 60 + 36 = 96

Thai Journal Impact Factors = 12 / 96 = 0.125

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 39 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
39
0
4
8
8
7
2
1
6
0
0
3
1
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
8
0
1
0
2
1
1
0
1
0
0
2
2
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
6
0
0
1
2
2
0
0
1
0
0
0
3
Kasetsart Journal (Natural Science)
4
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
4
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
5
Songklanakarin Journal of Science and Technology
3
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
6
Thai Journal of Agricultural Science
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Journal of Agricultural Technology
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
11
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0