รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-0485 แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal 60 76 81 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 81 + 76 = 157

Thai Journal Impact Factors = 5 / 157 = 0.032

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงแก่นเกษตร ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 29 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารแก่นเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
29
0
1
4
3
3
3
2
3
3
2
5
1
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
7
0
0
1
0
3
0
0
1
2
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
6
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3
3
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
4
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
3
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
8
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0