รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0125-0078 วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing 8 14 17 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 17 + 14 = 31

Thai Journal Impact Factors = 0 / 31 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาล ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 27 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
27
0
0
0
0
0
5
4
0
1
1
16
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
2
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
4
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
6
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1