รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Natural History Bulletin of the Siam Society / The Natural History Bulletin of the Siam Society
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0080-9462 The Natural History Bulletin of the Siam Society / The Natural History Bulletin of the Siam Society 0 5 19 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 19 + 5 = 24

Thai Journal Impact Factors = 2 / 24 = 0.083

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThe Natural History Bulletin of the Siam Society ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThe Natural History Bulletin of the Siam Society ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
9
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
5
1
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / The Natural History Journal of Chulalongkorn University
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Maejo International Journal of Science and Technology
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
Thai Forest Bulletin (Botany)
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0