รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Kasetsart Journal (Natural Science) / Kasetsart Journal (Natural Science)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0075-5192 Kasetsart Journal (Natural Science) / Kasetsart Journal (Natural Science) 150 87 88 1 8 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 9 + 8 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 88 + 87 = 175

Thai Journal Impact Factors = 17 / 175 = 0.097

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงKasetsart Journal (Natural Science) ทั้งหมด 27 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 73 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารKasetsart Journal (Natural Science) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
73
1
8
9
4
5
1
2
1
4
3
35
1
Kasetsart Journal (Natural Science)
23
0
5
5
2
1
0
1
0
3
3
3
2
วารสารสัตวแพทย์ / Kasetsart Veterinarians
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
6
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
7
Thai Journal of Agricultural Science
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
8
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
11
ScienceAsia
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
13
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / Journal of the National Research Council of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot University Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrbang
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / Environment and Natural Resources Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0