รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Journal of Agricultural Science / Thai Journal of Agricultural Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0049-3589 Thai Journal of Agricultural Science / Thai Journal of Agricultural Science 28 17 18 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 18 + 17 = 35

Thai Journal Impact Factors = 3 / 35 = 0.086

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThai Journal of Agricultural Science ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThai Journal of Agricultural Science ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
22
0
1
2
1
1
1
4
2
2
1
7
1
Thai Journal of Agricultural Science
4
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
Kasetsart Journal (Natural Science)
4
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
3
ScienceAsia
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
5
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / Journal of the National Research Council of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
Thai Journal of Genetics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / The Natural History Journal of Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0