รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand 20 27 35 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 35 + 27 = 62

Thai Journal Impact Factors = 4 / 62 = 0.065

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 39 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
39
0
1
3
1
3
9
2
1
0
0
19
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
11
0
0
2
0
0
6
1
0
0
0
2
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
10
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
8
3
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
9
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
5
4
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
5
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0