รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / Journal of the National Research Council of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0028-0011 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / Journal of the National Research Council of Thailand 16 16 16 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 16 + 16 = 32

Thai Journal Impact Factors = 0 / 32 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0