EN | TH
  เกี่ยวกับ สวท.
• ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)
Institute for Scientific and Technology Research and Services (ISTRS)
1. ความเป็นมา
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2524 โดยมีชื่อเดิมหน่วยงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมของอาจารย์และนักวิจัยในการให้บริการวิชาการและงานวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งต่อมาในช่วงปลายแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 6 มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มจัดตั้ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวท.และได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง สวท.เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 ให้เป็นแหล่งรวมหน่วยงานและโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีบทบาทภารกิจเดิมอยู่แล้ว โดยยุบศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และโอนบุคลากรและภารกิจของศูนย์ไปอยู่ภายใต้สังกัดของ สวท. และกำหนดบทบาทให้เป็นแหล่งในการดำเนินการวิจัย การพัฒนา และการวิศวกรรม (Research Development and Engineering) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสหวิทยาการ สร้างขีดความสามารถของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ

2. วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นศูนย์กลางงานวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับนานาชาติ ในปี 2020

3. ภารกิจหลัก
  • ผลักดันงานวิจัยเชิงพัฒนา และบริการวิชาการเชิงบูรณาการ
  • บริหารจัดการเครือข่ายและพันธมิตรด้านงานวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
  • สร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรและการเงิน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  • ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

4. ค่านิยมหลัก
บุคลากรของ สวท.เป็นผู้ที่ใช้ความรู้ความสามารถที่ดีในการทำงาน เพื่อสร้างชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ และจิตใจที่สุจริต มีสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงภาพพจน์องค์กร 5 ประการ ดังนี้