Please download Flash Plug in at http://www.macromedia.com

Please download Flash Plug in at http://www.macromedia.com

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาจราจรและขนส่ง ( ศพจ. ) เกิดจากความสนใจของ ดร.ธวัชชัย เหล่าหิริหงส์ทอง ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้ก่อตั้งกลุ่มวิจัยจาราจรและขนส่ง ขึ้นภายในภาควิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยกิจกรรมที่มีในช่วงแรกได้แก่ การทำวิจัยของ ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงส์ทอง กับเหล่านักศึกษาปริญญาโท ของสาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหลัก และเมื่อเริ่มมีองค์ความรู้พื้นฐานในระยะหนึ่งแล้วก็ได้เริ่มประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการให้บริการและให้การอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ จนกระทั้งถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2547 )

จากการเล็งเห็นด้านความสำคัญด้าน “การจาราจรและขนส่ง” ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงส์ทอง ได้เชิญผู้เชียวชาญในสาขาต่างๆมาร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจาราจรและขนส่งโดยได้เสนออนุมัติจัดตั้งขึ้นในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย พัฒนาระดับอุดมการณ์ศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางด่านวิชาการและความชำนาญทางด้าน”การจราจรและขนส่ง” ( traffic and transportation ) ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการทางด้านวิชาการทางด้านต่างๆแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการแก้ปัญหา หรือป้องกัน ปัญหาด้านการจราจรและขนส่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป


 วัตถุประสงค์หลักของโครงการ มี 6 ประการดังนี้

1 แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำทางองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านจราจรและขนส่ง
2 สนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอนและการวิจัย ด้านการจราจรและขนส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
3 ทำการศึกษาและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ
4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆด้านการจราจรและขนส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
5 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาขาการจราจรและขนส่งและจัดสัมนาประชุมวิชาการด้านการจราจรและขนส่ง
6 บริการด้านวิชาการด้านการจราจรและขนส่งแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ


1. ผศ.ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงส์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ชำนาญงานด้านการวางแผนและการจัดการจราจรและขนส่ง

2. บุคลากรหลักของศูนย์

2.1 นาย สงวน ลิ้มเจริญชาติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เชียวชาญด้านสัญญาณไฟจราจร

2.2 นาง สุขฤทัย ภูมิพิพัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้เชียวชาญทางด้านการฝึกอบรมและ ประชาสัมพันธ์

2.3 นาย สุชาติ ภัทรมุนีกุล วิศวกรจราจรและขนส่ง

2.4 นาย ทรรศนะ บุญอยู่ วิศวกรจราจรและขนส่ง
2.5 นาย อรุณรัตน์ ไชยวิริยโชติ วิศวกรจราจรและขนส่ง
2.6 นาย ธวัชชัย ชมภูผล วิศวกรจราจรและขนส่ง
2.7 นาย กิติศักดิ์ ดวงปั้น วิศวกรจราจรและขนส่ง
2.8 นางสาว วาสนา นพคุณ นักบรรณสารสนเทศ
2.9 นางสาว วารุณี บินซายัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 • รศ.ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา
  ผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม

 • ผศ.ดร.จินต์ อโณทัย
  ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

 • ผศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
  ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
  ผู้ชำนาญการด้านการบริหาร/จัดการ

 • ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์
  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  ผู้ชำนาญการด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GPS)

 • ดร.สกล ธีระวรัญญู
  ผู้ชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค (Human Center Design)

 • รศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
  รองศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์
  ผู้ชำนาญการด้านสถิติประยุกต์

 • ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค
  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ผู้ชำนาญการด้านอิเลคโทรนิคท์และไมโครโปรเซทเซอร์

 • นางอภิญญา ลิ้มไพบูลย์
  ผู้ชำนาญการด้านการวางแผนพัฒนาเมือง และพื้นที่เฉพาะ

   

 • รศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์
  ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • รศ.ลำดวน ศรีศักดา
  ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ผศ.ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี
  ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • ผศ.ดร. พลกฤษณ์ คลังบุญครอง
  ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
  อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  ผู้ชำนาญการด้านบริหาร/จัดการเทคโนโลยี

 • ดร.เทิดศักดิ์ รองวิริยะพาณิช
  ผู้ชำนาญการด้าน Public Transportation
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล
  ผู้ชำนาญการด้าน Geometic Information System และความปลอดภัยการขนส่ง
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • นายจำเรียง วัยวัฒน์
  กรรมการบริหารสมาคมไทยลอจีสติกส์และการผลิต (TLAPS)
  ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา

Copyrights © 2004 :: King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)