Please download Flash Plug in at http://www.macromedia.com

Please download Flash Plug in at http://www.macromedia.com

ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม(CIPD) มีจุดกำเนิดตามความต้องการของ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณพารณ อิสระเสนา ณ. อยุธยา และท่านอธิการบดี รศ.ดร.หริส สูตบุตร ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีความปรารถนาที่จะเห็นมหาวิทยาลัยได้นำความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ออกไปพัฒนาผลิตภาพการผลิต(Productivity Development)เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงถึงความต้องการจากอุตสาหกรรมภายนอกกับความรู้และงานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการนำวิชาการไปพัฒนาประเทศ

ในช่วงแรกทางมหาวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์สองท่านไปร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อทำความเข้าใจกับแนวคิดและแนวทางของการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต หลังจากนั้นได้มีการฝึกอบรม ISO 9000/Lead Assessors ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 20 คน โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน(MASQI) เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ในเรื่องของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 และให้บางส่วนสามารถให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบได้ และบางส่วนได้รับการพัฒนาต่อยอดจนเป็นผู้ตรวจ

จากนั้นทางศูนย์พัฒนาผลิตภาพการผลิตก็ได้มีกิจกรรมในด้านการให้คำปรึกษาและงานวิจัยให้กับบริษัทและหน่วยงานภายนอกหลายแห่งและในหลายๆด้าน


วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภาพการผลิตคือ

 • ใช้ทรัพยากรรวมไปถึงความรู้และเทคโนโลยีทั้งหลายในมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับของผลิตภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

 •  นำหัวข้อปัญหาของอุตสาหกรรมภายนอกมาเป็นหัวข้องานวิจัยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างความต้องการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 • นำรายได้และชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและบุคลากร


เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเรียบง่ายโครงสร้างของศูนย์จะประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ เจ้าหน้าที่บริหาร และวิศวกรที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังประสานงานในการร่วมงานกับคณาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมาร่วมงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง


ขอบเขตการให้บริการของศูนย์พัฒนาผลิตภาพประกอบไปด้วย

การบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อและเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • การควบคุมคุณภาพ(TQM,QCC,FMEA,QFD,SPC,AST,Etc.)

 • การแก้ปัญหา

 • การบริหารการผลิต(การวางแผนและควบคุมการผลิต,การออกแบบวางผังโรงงาน,การปรับปรุงกระบวนการผลิต,Etc.)

 • การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต

 • ระบบมาตรฐานในอุตสาหกรรม(ISO9000,GMP,HACCP,ISO14000,TS16949 Etc.)

 • หัวข้อต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

การให้คำปรึกษา

 • การแก้ปัญหาต่างๆในกระบวนการและสายการผลิต

 • การดำเนินการกิจกรรมกลุ่มย่อย

 • การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต

 • พัฒนาและออกแบบระบบการทำงานต่างๆ

 • การตัดสินใจในกรณีต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โครงการและงานวิจัยเฉพาะด้าน

 • การพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการตลาด

 • การวิจัยเพื่อหาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ

 • การประเมินสมรรถนะของระบบ

 • กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

 • การวิจัยด้านทัศนคติ


ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

91 ประชาอุทิศ บางมด
ทุ่งครุ กทม. 10140
โทร. 02 4709670
โทรสาร 02 4709676

Center For Industrial Productivity development
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

91 Pracha-utid Bangmod Tungkru
BANGKOK 10140 THAILAND
Tel.(66) 2 4709670 Fax.(66) 2 4709676


กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในหัวข้อที่มีเครื่องหมาย *

จาก :

นาย นาง นางสาว

* ชื่อ :

* นามสกุล :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 แฟกซ์ :

*อีเมล  :

 โทรศัพท์มือถือ :

*รายละเอียด  :

 

Copyrights © 2004 :: King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)