Prof. Dr Jean-Jacques Benattar เข้าฟังการบรรยายงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศฯ

5

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2559  เวลา 10.00 –12.00 น. Prof. Dr Jean-Jacques Benattar ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยี จากสถาบัน de la Société Française de Physique Région de Paris ประเทศฝรั่งเศส   ซึ่งได้รับเชิญเป็น Visiting professor โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าพบ  รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ และคณะนักวิจัยฯ เพื่อรับฟังทิศทางและขอบเขตงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ.ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก โดยในการนี้ ดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์ ได้เป็นตัวแทนนำเสนองานวิจัยภายในศูนย์ฯในหัวข้อเรื่อง Developments of Graphene based Materials for Applications in New Generation Solar Cells พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนักวิจัยในประเทศฝรั่งเศสต่อไป

 2 4  3