IRPC เข้าพบและรับฟังการบรรยายงานวิจัยของ PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศ

4

IRPC เข้าพบและรับฟังการบรรยายงานวิจัยของ PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศ

4

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจนน์ ผู้อำนวนการศูนย์ ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) และหัวหน้ากลุ่มวิจัย PECTEC และ ผศ.ดร. มณิศรา พิริยวิรุตม์ และคณะนักวิจัย ได้ต้อนรับคณะทีมวิจัย (R&D) จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (iRPC) และได้มีการแนะนำภาพรวมของโปรแกรมวิจัย ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ (HyNAE) ของกลุ่มวิจัย PENTEC และงานวิจัยด้านวัสดุเปลี่ยนสี (Chromic materials) และการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์-เซลลูโลส (Cellulose polymer composite) ให้แก่คณะทีมวิจัยผู้มาเยี่ยมชม ซึ่งทางทีมวิจัยจาก iRPC ได้ให้ความสนใจและทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรที่จะพัฒนาความร่วมมือทำวิจัยเพื่อจะส่งต่องานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม ให้ก้าวหน้าต่อไป

56