วัสดุเพื่อการกักเก็บพลังงาน

นักวิจัยที่รับผิดชอบ: รศ.ดร.จตุพร และผศ.ดร.ไพลิน

photo

วัสดุเพื่อการกักเก็บพลังงาน

ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สามารถกักเก็บพลังงานได้ (Energy storage photocatalyst)                 ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titaniumdioxe; TiO2) ถูกนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย เช่น ... อ่านเพิ่ม

ใน: วัสดุนาโน วัสดุเพื่อการกักเก็บพลังงาน