เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์

นักวิจัยที่รับผิดชอบ: ดร.สุรวุฒิ

10

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์ (OPV) เป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใหม่ที่ใช้วัสดุกึ่งตัวนำแบบสารอินทรีย์ ... อ่านเพิ่ม

ใน: ผลิตภัณฑ์นาโน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์