บทความน่าสนใจ

q

เทคนิคการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง (Dye – sensitized Solar cell)

    Fabrication of DSSC – a practical guideline   ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ บทความน่าสนใจ
3222670695950

คู่มือการใช้ Thermal evaporator

คู่มือการใช้ Thermal evaporator ขั้นตอนการปฎิบัติงานระบบสุญญากาศสาหรับระบบระเหยสารโดยความร้อน ก่อนเริ่มการปฎิบัติงานต้องตรวจสอบระบบสุญญากาศว่าพร้อมดำเนินการหรือไม่ โดยตรวจเช็ค 1 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ บทความน่าสนใจ
1

โจทย์วิจัยด้านการพัฒนาวัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์ รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มจธ ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Assoc. Prof. ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ บทความน่าสนใจ

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและศึกษาวัสดุไฮบริดระบบโลหะออกไซดผสมกับพอลิเมอร์กึ่งตัวนำชนิดพอลิไพโรล

 Preparation of Conducting PolymersMetal Oxides Hybrid   <<Download Here ... อ่านเพิ่ม

ใน: บทความน่าสนใจ

ความรู้พื้นฐานในการเตรียมอนุภาคนาโน

ความรู้พื้นฐานในการเตรียมอนุภาคนาโน เรียบเรียงโดย ผศ.ดร. มณิศรา พิริยวิรุตม์ อนุภาคนาโน (Nanoparticle) คือ อนุภาคที่มีมิติภายในอก หนึ่ง ... อ่านเพิ่ม

ใน: บทความน่าสนใจ
nBOOix6

มารู้จักเซลล์แสงอาทิตย์กันเถอะ

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำสำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์หรือโฟตอนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ... อ่านเพิ่ม

ใน: ข่าวสารและบทความ บทความน่าสนใจ