ประกาศรับสมัครนักวิจัย

ประกาศรับสมัครนักวิจัย

22

ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านวัสดุนาโนไฮบริด สำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) รับสมัครนักวิจัยเต็มเวลา จำนวน 3 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี -โท และเอก)  ที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เคมี ฟิสิกส์  วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมทีมทำงานด้านการสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุไฮบริดสำหรับงานด้านเซลล์แสงอาทิตย์ยุดใหม่ กระจกอัจฉริยะ และสารเคลิอบเพื่อกำจัดมลพิษ  สนใจโปรดติดต่อดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์ (email; nonsee.nim@kmutt.ac.th)

23