แนะนำนักวิจัยใหม่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (HyNAE)

1

แนะนำนักวิจัยใหม่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (HyNAE)

1

                    ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) ขอถือโอกาสต้อนรับและมีความยินดีที่จะแนะนำ นักวิจัยใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ ดร. ชนิตภา กันทา ซึ่งจะเข้าร่วมงานกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ดร. ชนิตภา กันทา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (สาขาเคมี) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสังเคราะห์พอลิเมอร์กึ่งตัวนำและโลหะออกไซด์ที่มีโครงสร้างระดับนาโนและมีสมบัติที่ว่องไวทางไฟฟ้า และเน้นการนำวัสดุที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น NMR, TG,DSC, I-V,EQE, GC-S, UV-Vis  เป็นต้น ซึ่งด้วยประสบการณ์และความตั้งใจในการทำงาน จึงเชื่อว่า ดร. ชนิตภา กันทา จะเป็นกำลังสำคัญของศูนย์ฯ และของคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. ต่อไปในอนาคต