ศูนย์ความเป็นเลิศฯ HyNAE เจรจาร่วมมือกับ Institute of Advanced Energy, Kyoto University

image7_e

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (Nanotec-KMUTT Center of Excellence on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy) นำโดย รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ได้มีโอกาสต้อนรับและประชุมหารือกับ Professor S. Yoshikawa จาก Institute of Advanced Energy Kyoto University โดยมี คณะนักวิจัยฯ รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่, ดร. สุรวุฒิ ช่วงโชติ และ ดร. นนทรี นิมิตศิริวัฒน์ เข้าร่วม

ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบในหลักการที่จะสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งในส่วนของการแลกเปลียนนักศึกษาและนักวิจัย การแบ่งันทรัพยากรในการทำงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ในกรอบของงานด้านเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์และแบบไฮบริค เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์ฯ ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ โดยในการนี้ คณะนักวิจัยฯ ได้นำ Professor S. Yoshikawa เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัย PENTEC ด้วย

 

image6 image8 image9