ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์

1. ห้องปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ EN4504

EN4504

2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติพอลิเมอร์ EN4505

EN4505

3. ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์และอิเล็คโตรสปินนิ่ง EN3409

EN3409

รายการ / สถานที่ตั้ง
การใช้ประโยชน์
ภาพ
Fume hood
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
ป้องกันไอสารฟุ้งกระจายจากการทำปฏิกิริยาเคมี image1
Schlenk line
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
การทำปฏิกิริยาในสภาวะที่ต้องป้องกัน อากาศและความชิ้น image2
Centrifuge
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
การแยกสารโดยการปั่นเหวี่ยง IMG_0177
Thermostat waterbath
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
การควบคุมอุณหภูมิด้วยอ่างน้ำ IMG_0175
Balance
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
ชั่งน้ำหนักสารเคมี ความละเอียดระดับทศนิยม 4 ตำแหน่ง Picture1
Oven
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
อบสาร IMG_0183
Vacuum oven
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
อบสาร (ลดความดัน) IMG_0179
Rortary evaporator
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
แยกสารโดยอาศัยหลักของการแยกตามจุดเดือดหรือความสามารถในการกลายเป็นไอ IMG_0181
Glovebox 1
EN4503 (อาคารวิจัยฯ)
ถ่ายเทสาร ผสมสาร และทำปฏิกิริยา ภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน Picture2
pH meter
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารเคมี Picture3
Water still
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
ผลิตน้ำกลั่น Picture4
Vacuum pump
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
ใช้ร่วมกับเตาอบลดความดัน
Universal testing machine
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
ทดสอบสมบัติเชิงกลวัสดุพอลิเมอร์ IMG_0196
Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR)
EN4505 (อาคารวิจัยฯ)
วิเคราะห์โครงสร้างเคมี โดยอาศัยหลักการของการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด IMG_0222
Vacuum gauge
EN4504 (อาคารวิจัยฯ)
วัดความดันในระบบเครื่องแก้วทำปฏิกิริยา Picture6
Scanning electron microscope (SEM)
โรงปะลอง คณะพลังงานฯ
ตรวจสอบโครงสร้างผิวและสัณฐานวิทยา Picture8
X-ray diffractometer3
EN4301 (อาคารวิจัยฯ)
ตรวจสอบโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาค Picture9
Two-roll mill
EN3409 (คณะพลังงานฯ)
การคอมปาวด์ยางและ/หรือผสมพอลิเมอร์ Picture10
Hydraulic compression mold
EN3409 (คณะพลังงานฯ)
การขึ้นรูปชิ้นงานโดยกระบวนการอัด Picture11
Twin screw extruder (Haake)
EN3409 (คณะพลังงานฯ)
การผสมและขึ้นรูปพอลิเมอร์ โดยกระบวนการอัดรีด Picture12
Differential Scanning Calorimeter (DSC) and Thermal Gravimetry Analysis (TGA)
EN4505 (อาคารวิจัยฯ)
วิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ IMAG1574
Electrospinning(EN4504) IMAG1338
Spin coater(EN4504) IMAG1578
UV-Visible Spectrometer(EN4506)
Thermal evaporator(EN4505) ใช้เคลือบขั้วโลหะ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่
Sputtering machine(EN4505)
HPLC(EN4506) สำหรับแยกและวิเคราะห์สารเคมี
Tube furnace(EN4505) สำหรับให้ความร้อนเพื่อเผาเปลี่ยนเฟสโลหะออกไซด์
เครื่องผสมระบบปิด
EN3409 (คณะพลังงานฯ)
ใช้ผสมพอลิเมอร์กับสารเติมเเต่ง