คณะนักวิจัยรุ่นก่อตั้ง

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

หัวหน้าคณะวิจัย

รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่

รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่

รองหัวหน้าคณะวิจัย

ดร.พัฒนะ รักความสุข

ดร.พัฒนะ รักความสุข

ที่ปรึกษา

Prof.Susumu Yoshikawa

Prof. Susumu Yoshikawa

ที่ปรึกษา

Prof. T.Sagawa

Prof. Takashi Sagawa

ที่ปรึกษา

ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์

ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์

ที่ปรึกษา

ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ

ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ

นักวิจัย

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

นักวิจัย

ผศ.ดร.มณิศรา พิริยะวิรุฒน์

ผศ.ดร.มณิศรา พิริยะวิรุฒน์

นักวิจัย

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

นักวิจัย

ดร.นนทรี นิมิตรศิริวัฒน์

ดร.นนทรี นิมิตรศิริวัฒน์

นักวิจัย

นฤมล สีพลไกร

นฤมล สีพลไกร

ผู้ช่วยนักวิจัย

ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์

ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์

ผู้ช่วยนักวิจัย

สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยนักวิจัย

ปภาดา ขุนศรียา

ปภาดา ขุนศรียา

ผู้ช่วยนักวิจัย