คณะนักวิจัยปัจจุบัน

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

หัวหน้าคณะวิจัย

รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่

รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่

รองหัวหน้าคณะวิจัย

ดร.พัฒนะ รักความสุข

ดร.พัฒนะ รักความสุข

ที่ปรึกษา

ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์

ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์

ที่ปรึกษา

Prof. Susumu Yoshikawa

Prof. Susumu Yoshikawa

ภาคีสมาชิก

Prof. Takashi Sagawa

Prof. Takashi Sagawa

ภาคีสมาชิก

นฤมล สีพลไกร

ดร.นฤมล สีพลไกร

นักวิจัย

ดร.ศุภโชค ตันพิชัย

ดร.ศุภโชค ตันพิชัย

นักวิจัย

ดร.นนทรี นิมิตรศิริวัฒน์

ดร.นนทรี นิมิตรศิริวัฒน์

นักวิจัย

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

นักวิจัย

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

นักวิจัย

ผศ.ดร.มณิศรา พิริยะวิรุฒน์

ผศ.ดร.มณิศรา พิริยะวิรุฒน์

นักวิจัย

ดร.ทรายวรรณ  บัวทอง

ดร.ทรายวรรณ  บัวทอง

นักวิจัย

ดร.ชนิตภา กันทา

ดร.ชนิตภา กันทา

นักวิจัย

ชนากานต์ ผิวนวล

ชนากานต์ ผิวนวล

ผู้ช่วยนักวิจัย

ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์

ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์

ผู้ช่วยนักวิจัย

สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยนักวิจัย

วีรเดช แสงขันธ์

วีรเดช แสงขันธ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

อรวรรณ พงษ์ชุมพล

อรวรรณ พงษ์ชุมพล

ผู้ช่วยนักวิจัย

กิตติ ยุวะเวช

กิตติ ยุวะเวช

ผู้ช่วยนักวิจัย