สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและศึกษาวัสดุไฮบริดระบบโลหะออกไซดผสมกับพอลิเมอร์กึ่งตัวนำชนิดพอลิไพโรล

 Preparation of Conducting PolymersMetal Oxides Hybrid   <<Download Here