สมศ. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศฯ

6

สมศ. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศฯ

              เมื่อวันที่ 21-22 ต.ค. 2557คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกโดยมี รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก เป็นประธาน และรศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรืองร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอีก 4 ท่านเข้าตรวจประเมินคณะพลังงานฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 23 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 18 ตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุม EN 3211 ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ พร้อมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่ารวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุนาโนไฮบริด สำหรับพลังงานทางเลือกและห้องทดสอบสมบัติทางแสงและความร้อนของวัสดุโดยในส่วนของห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้มี ดร.ชนิตภา กันทา และนางสาวอรวรรณ พวงชุมพล ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชม ซึ่งผลจากการตรวจประเมินในเบื้องต้นอยู่ในระดับดีมาก คือ 4.52

4 5