ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมกับนาโนเทค จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประกอบขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง

H4

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมกับนาโนเทค จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้านการประกอบขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE)  นำโดย รศ.ดร.จตุพร วุฒิหกนกกาญจน์ และนายวีรเดช แสงขันธุ์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการจัดเรียงโครงสร้างและอะตอมระดับนาโน ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ นำโดย ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว คุณอนุสิทธิ์ แก้วประจักษ์ และคณะฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการประกอบขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง ขึ้นที่ห้องปฏิบัติการ HyNAE อาคารวิจัยและพัฒนา คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่ และทักษะด้านการประกอบขึ้นรูปและทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์ฯ โดยใช้เทคนิคเฉพาะที่พัฒนาขึ้นจากห้องปฏิบัติการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วยนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ และนักวิจัยพันธมิตร ดร.นฤมล สีพลไกร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และดร.วรนุศย์ ทองพูล และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

Untitled Untitled2

Untitled3Untitled4

Untitled5