รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

3

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

3

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงาน “Project Day 2017” ร่วมด้วย “The 5th  TME Symposium on Tool and Materials Engineering”จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ซึ่งเป็นนิทรรศการในการจัดแสดงผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ของนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของปริมาณวานาเดียมไดออกไซด์และสีเทอร์โมโครมิกที่มีต่อสมบัติทางแสงและการเปลี่ยนสีของฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ (The effect of vanadium dioxide on chromism, light and heat reflection of polyvinyl chloride films)” โดย นางสาวธมลชนก สกุลดีมีเกียรติ นางสาวณัฐชยาน์ เหลือมศรี และนางสาวธัญวรรณ พุ่มพันธ์  ซึ่งมี ผศ.ดร. มณิศรา พิริยวิรุตม์ และ รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  ชนะเลิศผลงานยอดเยี่ยมสาขาวิศวกรรมวัสดุ (ระดับภาควิชา) และ ได้รางวัลชนะเลิศ คลัสเตอร์ กลศาสตร์ วัสดุและกระบวนการผลิต ในงาน Project day 2017 (ระดับคณะฯ)

 

ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเป็นผสมวานาเดียมไดออกไซด์ (VO2) และพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ด้วยเครื่อง Internal mixer และขึ้นรูปแผ่นฟิล์มด้วย Compression molding โดยปรับเปลี่ยนปริมาณของ VO2 ในสัดส่วน 1 – 4%wt ของ PVC ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปริมาณ VO2 ที่สูงขึ้นจะช่วยให้ค่าการส่องผ่านแสง (Transmittance) ลดลง ในขณะที่ค่าการสะท้อนกลับความร้อน (Reflection) เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับแผ่นฟิล์ม PVC ที่ไม่เติม VO2 และจากการศึกษาอุณหภูมิภายในบ้านจำลองพบอุณหภูมิลดลงถึง 8 °C จากการติดตั้งกระจกที่ติดฟิล์มที่มี VO2 อยู่ 4%wt ดังนั้น แผ่นฟิล์ม PVC ผสม VO2 จึงมีสมบัติที่ดีในการสร้างเป็นกระจกอัจฉริยะประเภทเทอร์โมโครมิกเพื่อใช้ในการลดความร้อนภายในอาคาร