รศ.ดร.จตุพร และคณะนักวิจัย มจธ. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตพลาสติก บริษัท SCN Metal Works & Plastics จำกัด

153

เมื่อ วันอังคารที่ 18 มกราคม 2559 รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยวัสดุพอลิเมอร์ฯ (PENTEC) และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ (HyNAE) ร่วมกับ ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร และ ดร.วราภรณ์ ตองอ่อน จากสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความเป็นเลิศฯ และคุณวิทวัส เหรียญทอง จากศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC) มจธ. ได้เข้าเยี่ยม บจก.เอส.ซี.เอ็น.โลหะภัณฑ์และพลาสติก เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยและการให้คำปรึกษาแก่บริษัท ในด้านการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านเรือนที่ทำจากพลาสติกชีวภาพเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการโดป พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการฉีดขึ้นรูปและเคลือบสีพลาสติกที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์วัสดุที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของกลุ่ม/ศูนย์วิจัยฯ เข้าสู่กระบวนการผลิตจริงในโรงงาน

 

 153 14