รศ.ดร.จตุพร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 6

Untitled

                                                        

รศ.ดร.จตุพร  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศ ด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 6

         ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30  – 17.00  น. รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้ทำการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบปีที่ 3 ของศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุ            นาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก พร้อมทั้งมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและพัฒนาการสร้างความร่วมมือในด้านงานวิจัยให้เข้มแข้งยิ่งขึ้น โดยในช่วงบ่าย คณะผู้เข้าประชุมฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Untitled

Untitled1