รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ เข้าร่วมการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ มจธ. กับนักวิจัย SCG

Untitled1

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ มจธ. กับนักวิจัย SCG

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ได้เข้าร่วมการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ มจธ. กับนักวิจัย SCGณห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มจธ. เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยมีความสนใจในงานวิจัย 4 กลุ่มดังนี้
1. Energy (เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก เพื่อตอบโจทย์เรื่องการ ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ)
2. Environment (Clean Technology, การนำby product หรือ waste กลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้อีก)
3. Materials (Nano Materials, Green Materials, Composite materials for constructionmaterials)
4. ICT (Technology for improving logistics . sensors, imaging technology etc.)
โดยในการนี้ รศ.ดร.จตุพร ได้บรรยายในหัวข้อ Introduction to R & D work at polymer research group (PENTEC) and the center of excellence on nanomaterials (HyNAE) ซึ่งหลังการบรรยาย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังซักถาม โดยที่ทาง SCG ได้ให้ความสนใจงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ วัสดุนาโน วัสดุเซรามิกส์ และการประยุกต์ใช้วัสดุเปลี่ยนสี เป็นต้น
นอกจากนั้น ในช่วงบ่าย คณะนักวิจัยจาก SCG ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ กลุ่มวิจัย PENTEC และ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (HyNAE) และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือและนัดประชุมในคราวถัดไป

Untitled