พิธีลงนามความร่วมมือ ศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่าง นาโนเทคกับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง

MOU-13

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง อันประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตผลงานและบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าของประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนาโนเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย มีระยะเวลา 5 ปี ใช้งบประมาณรวมกว่า 300 ล้านบาท โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

ในการนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ,ดร.พัฒนะ รักความสุข คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ หัวหน้าโครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีของศูนย์เครือข่าย Nanotec-KMUTT Excellence Center on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ และนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี และ roll up ของโครงการฯ มาแสดงในงานนี้ด้วย

image3 image4 image5 image1