สิทธิบัตร

patents

ผลงานตีพิมพ์ด้านอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

1.  สิทธิบัตร เรื่อง  ”พอลิไวนิลคลอไรด์ดัดแปลงที่มีสมบัติทางไฟฟ้าด้านการรับและนำอิเล็กตรอน” คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1201004903 (วันที่ 21 กันยายน 2555)

2. สิทธิบัตร เรื่อง  ”ฟิล์มวัสดุเชิงประกอบนาโนพอลิเมอร์ที่มีสมบัติในการเปลี่ยนสีและสะท้อนความร้อน” คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1301005797 (วันที่ 9 ต.ค. 2556)

3. สิทธิบัตร เรื่อง “สารประกอบออกไซด์ผสมไทเทเนียม-วาเนเดียม เพื่อเป็นสารเก็บอิเล็กตรอนร่วมกับไทเทเนียม ไดออกไซด์ ที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนของโลหะในที่มืดและที่มีแสงอัลตราไวโอเลต” คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1401001828 (วันที่ 2 เม.ย. 2557)

4. สิทธิบัตร เรื่อง”ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงที่ทำงานภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลตและแสงฟลูออเรสเซนต์” คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1401005161 (วันที่ 5 ก.ย. 2557)