การประชุมวิชาการ

conference-room

 

1. Phapada Khunsriya, Narumon Seeponkai, Jatuphorn Wootthikanokkhan, Ionic conductivity of solid polymer electrolyte based on chemically modified PVC, The 3rd Polymer Conference of Thailand [PCT-3], Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, March 28-29, 2013.

2. Surawut Chuangchote and Takashi Sagawa, 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (EMSES2012) Electron-Acceptor Nanomaterials Fabricated by Electrospinning for Polymer Solar Cells, Sunee Grand Hotel, Ubon-ratchathani, December 5-8, 2012.

3. Narumon Seeponaki, Phapada Khunsriya, Jatuphorn Wootthikanokkhan, Chanchana Thanachayanont,  Morphology and Conductivity of Electrospun Dehydrochlorinated PVC Nanofibers, The 4th International conference on Multifunctional Materials and Structures [MFMS], July 14-17, 2013 Bangkok, Thailand.

4. Jatuphorn Wootthikanokkhan, N. Seeponkai, Nattawoot Rattanathummawat, Phapada Khunsriya, Chemical Modifications of Polymers for Alternative Energy Devices, International Conference on Materials Processing Technology 2013, June 27-28, 2013 • Bangkok, Thailand

5. ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร  นายวิทวัส เหรียญทอง  the 2nd Annual PSU Phuket International Conference, Multidisciplinary Studies on Sustainable Development,  2013 (PSU PIC 2013),  14-15 November, 2013

6. รศ.คร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, Current Progress in the Developments of Polymeric Materials for Alternative Energy Devices at PENTEC group, KMUTT , The 4th Polymer Conference Thailand (PCT-4), 20-21 March, 2014, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand

7. รศ.คร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, นางสาวชนากานต์ ผิวนวล, Effects of Polymerization Conditions on Percentage Yield of Poly(pyrrole)/TiO2 and Photocatalytic Effects of the Hybrid Nanomaterials,  The 4th Polymer Conference Thailand (PCT-4), 20-21 March, 2014, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand

8. นายวีระเดช แสงขันต์, รศ.คร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, Effects of Electrospinning Parameters on Morphology of Dehydroclorinated Poly(vinyl chloride) Nanofibers, The 4th Polymer Conference Thailand (PCT-4), 20-21 March, 2014, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand

9. ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร, นายวิทวัส เหรียญทอง, ดร.จามร เชวงกิจวณิช, Preparation of visible ligt responsive Zr doped TiO2 nanoparticles by sol-gel method a ambient temperature, The 2nd Annual PSU Phuket International Conference (PSU PIC 2013): Multidisciplinary Studies on Sustainable Development, 14-15 November, 2013, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand

10. นางสาวอลิษา อ่อนอุระ, รศ.คร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, ดร. ทรายวรรณ นวเลิศปัญญา, การศึกษาผลของสภาวะในการเผาแคลไซต์ต่อโครงสร้างผลึกวานาเดียมออกไซด์, การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 (The 6th National Science Research Conference), 20-21 มีนาคม 2557, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ประเทศไทย

11. นางสาวอรวรรณ พงษ์ชุมพล, ผศ.ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์, รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, การศึกษาผลของความเข้มข้นและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของเส้นใยพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์-เฮกซะฟลูออโรโพรพิลีนที่ได้จากการขึ้นรูปโดยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต, การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 (The 6th National Science Research Conference), 20-21 มีนาคม 2557, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ประเทศไทย

12. Jatuphon Woothikanokkhan, Saiwan Nawalertpanya, Onruthai Srirodpai, Structural Optimization of Vanadium Oxides Prepared Via A Polymer Assiated Deposition, The 4th Thailand International Nanotechnology Conference 2014 “Nanotechnology for better Living” (Nano Thailand 2014), 26-28 November 2014, Convention Center, Thai Science Park, Pathumthani, Thailand.