นักศึกษากลุ่มวิจัย PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. (HyNAE) ได้รับรางวัลชมเชยในนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 (The 6th National Science Research Conference )

8นักศึกษากลุ่มวิจัย
PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. (HyNAE)

ได้รับรางวัลชมเชยในนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6   (The 6th National Science Research Conference )

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 นักศึกษากลุ่มวิจัย  PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ฯ (HyNAE)                ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 2 เรื่อง ได้แก่

  • นางสาวอลิษา อ่อนอุระ นำเสนอแบบบรรยายหัวข้อ “การศึกษาผลของสภาวะในการเผาแคลไซต์ต่อโครงสร้างผลึกวานาเดียมออกไซด์
  • นางสาวอรวรรณ พงษ์ชุมพล นำเสนอแบบบรรยายหัวข้อ “การศึกษาผลของความเข้มข้นและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของเส้นใยพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์-เฮกซะฟลูออโรโพรพิลีนที่ได้จากการขึ้นรูปโดยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต

ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE)   โดยในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ได้มีการคัดเลือกผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา (ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา) ในการนี้ นางสาวอลิษา อ่อนอุระ และ นางสาวอรวรรณ พงษ์ชุมพล ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในกลุ่มที่ 1 (สาขาฟิสิกส์ และฟิสิกส์ศึกษา)

4