นักศึกษากลุ่มวิจัย PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ.ฯ (HyNAE) ได้รับรางวัลระดับดีประเภทการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 (The 7th National Science Research Conference )

2

นักศึกษากลุ่มวิจัย PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ.ฯ (HyNAE)

ได้รับรางวัลระดับดีประเภทการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7   (The 7th National Science Research Conference )

 

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 นายกิตติ ยุวะเวช  นักศึกษากลุ่มวิจัย  PENTEC และศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ฯ (HyNAE) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมและการพิสูจน์เอกลักษณืวัสดุเชิงประกอบอีวีเอ/เซลลูโลสนาโนไฟเบอร์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE)   โดยในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ได้มีการคัดเลือกผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา (ซึ่งมีทั้งหมด 5 สาขา) ในการนี้ นายกิตติ ยุวะเวช ได้รับรางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในกลุ่มที่ 3 (สาขาเคมี เคมีเชิงวัสดุ และเคมีศึกษา)

 

 Untitled  1
 2  3