นักวิจัย HyNAE เจรจาความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสี เพื่อต่อยอดงานวิจัย

cl2

นักวิจัย HyNAE เจรจาความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสี เพื่อต่อยอดงานวิจัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2515 นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) และศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC) ประกอบด้วย รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร  ดร.วราภรณ์ ตองอ่อน  คุณวิทวัส เหรียญทอง และ คุณชนากานต์ ผิวนวล ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและกระบวนการผลิตสี ของบริษัท RSPC Chemical Co.Ltd. และหารือกับคุณ อลงกรณ์ นุกุลภักดี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสีที่มีสมบัติในการกำจัดมลพิษ (Photo-catalytic paint) โดยการประยุกต์ใช้โลหะออกไซด์ชนิดต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาจากกลุ่มวิจัยฯ (ไทเทเนียมออกไซด์ที่ผ่านการโดป และวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ผสมออกไซด์ของโลหะทรานสิชัน) ผลการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบที่จะพัฒนาความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

cl1cl3

cl2