นักวิจัย HyNAE เข้าร่วมงาน IRAP2015

1

นักวิจัย  HyNAE เข้าร่วมงาน IRAP2015

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นักวิจัยจากกลุ่มวิจัย PENTEC และศูนย์ความเลิศนาโนเทค-มจธฯ (HyNAE) ได้เข้าประชุมกับคณะที่ปรึกษานานาชาติด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือ “International Research Advisory Panel (IRAP)” ณ โรงแรม Millennium Hilton คลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังคำแนะนำในการพัฒนางานวิจัยของ มจธ.ให้ได้คุณภาพระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ

ซึ่งคณะที่ปรึกษาดังกล่าวประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ที่จะเดินทางมาพบปะกับผู้บริหารและกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานและความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการวิจัย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยในกลุ่มด้านวัสดุศาสตร์และการคำนวณ มี Prof. G.Richmond และ Prof. S.Seraphin เป็นผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้น ในวันที่ 4 สิงหาคม ผู้เชี่ยวชาญได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยฯ และในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้บรรยายสรุปรายงานผลการเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม ที่ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12

34

56