นักวิจัย HyNAEและ PENTEC เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเซลล์แสงอาทิตย์

นักวิจัย HyNAEและ PENTEC เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเซลล์แสงอาทิตย์

2 1

3

ดร.ชนิตภา กันทา และ ดร.สมพิศ วันวงษ์ นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE) และกลุ่มวิจัยวัสดุพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (PENTEC) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Workshop on Solar Cells and Solar Cell Materials ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่29 กันยายน 2557ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่าย German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (GTSNN) ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2549 สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมันโดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย รวมทั้งนักวิชาการจากประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Thomas DittrichจากสถาบันHelmholit Center Berlin for Materials and Energy Institute of Heterogeneous Materials ประเทศเยอรมัน เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน อาทิ เช่น เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ, fuels cells, energy storage. พร้อมทั้งมีกิจกรรม workshop เพื่อให้เข้าใจถึงทฤษฎีได้มากขึ้น และเกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดี