นักวิจัย HyNAEเข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Nano Thailand 2014

12

นักวิจัย HyNAEเข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Nano Thailand 2014

 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยี จัดขึ้นโดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ปทุมธานีระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน  2557ในการนี้ นักวิจัยจาก ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก(HyNAE)ประกอบด้วย รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์คุณวีรเดช แสงขันธ์ คุณชนากานต์ ผิวนวล และนส.อรฤทัย ศรีรอดภัย  ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งทำการออกบูธแสดงผลงานวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ รับเชิญเป็น Chairperson ใน session บ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
  • ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ รับเชิญเป็น invited speaker นำเสนอเรื่อง  Photocatalytic effect and energy storage ability of TiO2/transition metal oxides
  • นส.อรฤทัย ศรีรอดภัย  นำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่องStructural optimization of vanadium oxides prepared via a polymer assisted deposition

9

10 11