นักวิจัย HyNAEร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านการพัฒนาและการวิเคราะห์วัสดุพลังงาน

3

นักวิจัย HyNAEร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านการพัฒนาและการวิเคราะห์วัสดุพลังงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.45 – 12.15 รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์ดร.สมพิศ วันวงศ์และ ดร.ชนิตภา กันทา  ได้เข้าร่วมฟังบรรยายMTEC Forum  Excitonic Solar Cells , Imaging and spectroscopyof graphene oxide at atomic resolution ณ.ห้องM120ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  บรรยาย โดย Dr Chris Boothroyd(Ernst Ruska-Centrum und Peter GrünbergInstitutForschungszentrumJülich, Germany)  และ Assoc.Prof. Dr. Y.M.Lam(Nanyang Technological University, Singapore)พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและแนวทางการร่วมมือในอนาคต

2 1

3