นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการ International Polymer Conference of Thailand ครั้งที่ 5 (PCT-5)

2

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการ

International Polymer Conference of Thailand ครั้งที่ 5 (PCT-5)

เมื่อวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2558 นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ.ฯ (HyNAE) ประกอบด้วย รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ คุณชนากานต์ ผิวนวล นางสาวอรฤทัย ศรีรอดภัย และนางสาวณัฐพร จริตควร ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Polymer Conference of Thailand ครั้งที่ 5 (PCT-5) จัดขึ้นระหว่าง ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยสมาคมพอลิเมอร์แห่งประเทศไทย (The Polymer Society of Thailand: PST) พร้อมทั้งเสนอผลงาน 2 เรื่อง ได้แก่

  • นางสาวอรฤทัย ศรีรอดภัย เข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง “The Preparation of Vanadium Oxides Films via A Polymer Assisted Deposition”
  • นางสาวณัฐพร จริตควร เข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Preparation and Characterization of TiO2/WO3/Polythiophene Composite”

12

4 3