นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศฯ (HyNAE) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในที่ประชุมSKKU-Thailand Workshop

1

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศฯ (HyNAE) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในที่ประชุม SKKU-Thailand Workshop

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  CC406 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ (HyNAE) ประกอบด้วย รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์รศ.ดร.วิษณุ  มีอยู่  และดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงาน SKKU-Thailand Workshop ซึ่งเป็นการนำเสนอแลกเปลี่ยนความเห็นและความก้าวหน้างานวิจัยด้านวัสดุนาโน นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และไบโอนาโน ระหว่างนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่าย (CoE) จากมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง กับนักวิจัยจาก Sungkyunkwan University(SKKU) ประเทศเกาหลี เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้ทุนนักศึกษาไปทำงานวิจัย  โดยในการนี้ รศ.ดร.วิษณุ  มีอยู่  เป็นตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก(HyNAE) นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of Ti-V oxides for energy storage and photocatalysis applications

1 2 3