ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์เเละคณะ ได้เข้าร่วมงาน Polymer Conference Thailand ครั้งที่ 4 (PCT-4)

1

ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ รับเชิญเป็น keynote speaker

บรรยายในงาน Polymer Conference Thailand ครั้งที่ 4 (PCT-4)

 

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ได้เข้าร่วมงาน Polymer Conference Thailand (PCT-4) ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยในการนี้ รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker บรรยายในหัวข้อ “Current Progress in the Developments of Polymeric Materials for Alternative Energy Devices at PENTEC group, KMUTT” นอกจากนั้นยังมีนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ.ฯ (HyNAE) เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 2 เรื่อง ได้แก่ นางสาวชนากานต์ ผิวนวล เข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “Effects of Polymerization Conditions on Percentage Yield of Poly(pyrrole)/TiO2 and Photocatalytic Effects of the Hybrid Nanomaterials  และ นายวีระเดช แสงขันธ์ เข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยายในหัวข้อ “Effects of Electrospinning Parameters on Morphology of Dehydroclorinated Poly(vinyl chloride) Nanofibers”

1

3 2