ดร.จตุพรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 4

Untitled3

ดร.จตุพรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตร

ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน2557 เวลา 9.30 – 17.00  น. ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้ทำการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบเดือนที่ 1-6 ของปีที่ 2 ของศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย

Untitled Untitled1

Untitled3