การจัดทำความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและบริษัท

7

การจัดทำความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและบริษัท

เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2558  ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มจธฯ  ร่วมกับศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC)  ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับทาง บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเบทาโกรทาวเวอร์  โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นหารือเพื่อนำงานวิจัยด้าน การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียม   ไดออกไซด์ดัดแปลงที่มีสมบัติพิเศษด้านการกำจัดมลพิษและเชื้อโรคในสภาวะแสงขาว ไปใช้งานในอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยจากการประชุมได้ข้อสรุปของการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

  1. การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่พบในโรงเรือนเลี้ยงไก่
  2. การศึกษาประสิทธิภาพการนำไปประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริง (เคลือบวัสดุภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่

นอกจากนั้น ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือและนัดประชุมในคราวถัดไป

5