Home ทุนการศึกษา
alt
  โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
   ความเป็นมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้สนับสนุนทุนแก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม ทุนจ้างงาน ทุนส่งเสริมนักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ ทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย และทุนการศึกษาซึ่งจัดสรรโดยคณะต่างๆ 

   อย่างไรก็ตาม ยังมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่จัดอยู่ในกลุ่มใฝ่รู้ เป็นผู้มีฉันทะ รวมทั้งมีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างเพียงพอและถูกต้องก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญ และเป็นมันสมองในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดทำโครงการทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้า” ขึ้น

   วัตถุประสงค์ :
   เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

   ประเภทของทุน :
   โครงการทุนการศึกษา”เพชรพระจอมเกล้า” จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
   1. ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
   2. ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน
       2.1 ด้านความเป็นผู้นำ
       2.2 ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
       2.3 ด้านกีฬา
       2.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม

   การบริหารโครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า
alt
 
Banner
Banner
Banner
Copyright © 2009 Education and Carreer Guidance Service Section, KMUTT, All rights reserved.
Design by : Syaoran, Powered by Joomla