Research


Username:
Password:
 

Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

Research

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ
48430845-นายณัฐภัทร นาคประสิทธิ์-2551
Total Sizes: 117.7 Kb

Download

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้า กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ พระราม3 สถาบันดนตรียามาฮ่า
49430315-นางสาวประภัสสร มากสิน-2550
Total Sizes: 169.52 Kb

Download

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่โฆษณาผ่านระบบSMSในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนวัยทำงาน กรณีศึกษาในเขต กทม.
49430850-นายอนุรักษ์ ชูศักดิ์-2550
Total Sizes: 76.96 Kb

Download

การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานแบบ VirTual Office ให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
49430838-นางสาวสุพรรณนภา สงวนวงศ์-2550
Total Sizes: 159 Kb

Download

ความพึงพอใจของผู้บริหารโทรศัพท์สาธารณะ: กรณีศึกษาเขต กทม.
49430834-นายเรืองศักดิ์ บุญยกิตานนท์-2550
Total Sizes: 98.09 Kb

Download

กรณีศึกษา เปรียบเทียบการให้บริการเพื่อสังคมกับการให้บริการโดยทั่วถึงของบริษัทTOTจำกัด(มหาชน)
49430833-นายอภิชาติ คัมภีรศาสตร์-2550
Total Sizes: 74.35 Kb

Download

การศึกษาผลกระทบจากการใช้บริการเสริมด้านการรับส่งข้อความต่อทัศนคติของวัยรุ่น
49430828-นางสาววิชุฎา รัตนศิริพงษา-2550
Total Sizes: 88.8 Kb

Download

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย
49430827-นายธนะวัฒน์ เดชา-2550
Total Sizes: 83.01 Kb

Download

ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้าในเขต กทม.
49430822-นายศักดิ์สิทธิ์ มณีกรณ์-2550
Total Sizes: 72.93 Kb

Download

การศึกษาความหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการADSL กรณีศึกษา ส่วนบริการลูกค้าแหลมฉบัง
49430813-นายอานุภาพ เจิดรังษี-2550
Total Sizes: 184.12 Kb

Download

<< Previous | 3 | 4 | 5 | Next>>