สมัครเข้าศึกษา

  • Menu
  • About GMI
  • News & Activities
  • Admission
  • Programs
  • Research
  • Download
  • Collaboration
  • Alumni

Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

GMI Forum เรื่อง พิชิตคู่แข่งทางธุรกิจด้วย Cyber Warfare
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ GMI Forum ในหัวข้อ "พิชิตคู่แข่งทางธุรกิจด้วย Cyber Warfare " โดย พลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ ผู้ชำนาญการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 16.30 - 19.30 น. ...

อ่านต่อ


GMI Forum เรื่อง Sustainable Supply Chain Management
GMI จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Sustainable Supply Chain Management: โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ โดย ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ จากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 -16.30 น. ...

อ่านต่อ


ประกาศตารางเรียน วันเปิดเรียน และห้องเรียนทุกชั้นปี
ตารางเรียน นักศึกษาปี1 และ ปี2 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดกาและนวัตกรรม ภาคการศึกษา 1/2557 Click ...

อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษา รหัส 57 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รหัส 57 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ประเภททุน ...

อ่านต่อ


GMI จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องสัมมนา GMI อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทความรู้และเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ...
อ่านต่อ

GMI ร่วมงานเกษียณ เกษมสุข 2557
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2557 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2557 "เกษียณ เกษมสุข 2557" ...
อ่านต่อ

EPM จัดกิจกรรมสัมพันธ์: พี่น้องพร้อมใจ ห่วงใยสังคม
เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (EPM) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องพร้อมใจ ห่วงใยสังคม ณ เทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน โดยมีคณาจารย์ได้แก่ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 230 คน ...
อ่านต่อ

GMI Forum “Strategy in Action: A case Study of SCG”
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดกิจกรรม GMI Forum หัวข้อ “Strategy in Action: A case Study of SCG” ณ ห้องสัมมนา GMI อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน ...
อ่านต่อ

GMI ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) อ.ชาญศิลป์ ตรีนุชกร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ในเมือง นำนักศึกษาดูงาน บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา ...
อ่านต่อ

1 | 2 | 3 | Next>>