สมัครเข้าศึกษา

  • Menu
  • About GMI
  • News & Activities
  • Admission
  • Programs
  • Research
  • Download
  • Collaboration
  • Alumni

Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

ประกาศตารางเรียน วันเปิดเรียน และห้องเรียนทุกชั้นปี
ตารางเรียน นักศึกษาปี1 และ ปี2 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดกาและนวัตกรรม ภาคการศึกษา 1/2557 Click ...

อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษา รหัส 57 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รหัส 57 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ประเภททุน ...

อ่านต่อ


งานเชิดชูเกียรติ
ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ พนักงาน ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ประจำปี 2556 รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. 2556 และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี แสดงความยินดี ...
อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่GMI ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศทั้งสิ้น 214 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดี กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์ของ มจธ. ...
อ่านต่อ

GMI จัดการบรรยายเรื่อง เส้นทางเติบโตทางวิชาชีพของสายวิชาการ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) โดย ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดี ทีมบริหาร คณาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี ...
อ่านต่อ

นักศึกษา GMI เข้าร่วมโครงการ Management Camp 2014 ที่ไต้หวัน
นักศึกษา GMI เข้าร่วมโครงการ Management Camp 2014 ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ณ College of Management, National Taipei University of Technology กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ...
อ่านต่อ

GMI นำนักศึกษาโครงการ Thai EMBA ศึกษาดูงานศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา อ.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำนักศึกษาโครงการ Thai Executive MBA ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง College of Management, National Taipei University of Technology ...
อ่านต่อ

1 | 2 | 3 | Next>>