สมัครเข้าศึกษา

  • Menu
  • About GMI
  • News & Activities
  • Admission
  • Programs
  • Research
  • Download
  • Collaboration
  • Alumni

Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

ประกาศตารางเรียน วันเปิดเรียน และห้องเรียนทุกชั้นปี
ตารางเรียน นักศึกษาปี1 และ ปี2 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดกาและนวัตกรรม ภาคการศึกษา 1/2557 Click ...

อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษา รหัส 57 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รหัส 57 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ประเภททุน ...

อ่านต่อ


พิธีเปิดหลักสูตร THAI Executive MBA รุ่น 2
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน National Taipei University of Technology (NTUT) จัดพิธีเปิดหลักสูตร THAI Executive MBA รุ่น 2 โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Leeh-Ter Yao, Ph.D. President of National Taipei University of Technology และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานเปิดงาน ...
อ่านต่อ

GMI ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่การประปานครหลวง ในเรื่องการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของการประปานครหลวง ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ...
อ่านต่อ

ผู้บริหาร GMI รายงานแผนพัฒนาคณะ Super KPIs และแผนการดำเนินงานงบประมาณ 1+2 ต่อท่านอธิการบดี
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ผู้บริหาร GMI นำโดย ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดี ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สัญญา ยิ้มศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.วินัย หอมสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และคุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ รักษาการเลขานุการคณะ ได้เข้ารายงานแผนพัฒนาคณะ Super KPIs และแผนการดำเนินงานงบประมาณ 1+2 ต่อท่านอธิการบดี และผู้บริหาร มจธ. ...
อ่านต่อ

PROFIT จัดกิจกรรมสัมพันธ์รับน้องและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการ MBA./Msc. “PROFIT” บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดกิจกกรมรับเพื่อนใหม่ ที่โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ GMI เข้าร่วมมากมาย นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ โดยมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ...
อ่านต่อ

งานเชิดชูเกียรติ
ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ อาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ พนักงาน ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ประจำปี 2556 รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. 2556 และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ...
อ่านต่อ

1 | 2 | 3 | Next>>