News & Activities


Username:
Password:
 

WSIS PRIZES
Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  

News & Activities

ประกาศรหัสนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 1/2555 (รอบสอง) บางมด

- กำหนดการมอบตัว (Update)
- กำหนดการปฐมนิเทศ พร้อมแผนที่ (Update)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์ LGM(ภาคปกติ)
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์ LGM(ภาคพิเศษ)
- สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ EPM
- สาขาการบริหารโครงการ PJM
- สาขาการบริการจัดการองค์กร OGM
- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TIM
- สาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง TBM
- สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ REM
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
0-49 คะแนน เรียน LNG 550 และ LNG 600
50-75 คะแนน เรียน LNG 600
76-100 คะแนน ไม่ต้องเรียน

ลิงค์สำหรับกรอกประวัตินักศึกษากรอกได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2555
- Click เพื่อกรอกข้อมูลประวัติ
เมื่อพริ้นต์ออกมาจะมีรายวิชาที่ต้องเรียนออกมาด้วยโดยจะเป็นรายวิชาที่ตั้งตามสาขาแต่ละสาขาว่าจะเรียนอะไร ซึ่งครั้งนี้นักศึกษายังไม่ต้องแก้ไขอะไรให้เป็นไปตามระบบก่อน ทั้งรายวิชาและจำนวนเงิน และในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ทางคณะจะตรวจและให้แก้ไขอีกครั้ง โดยสามารถเขียนเพิ่มเติมได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-9795 และ 9799 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-9795 และ 9799

Back