About

Username:
Password:
 

WSIS PRIZES
Executive Education
Logistics2014
IS_thesis
GMI Network
LGM Club
Join us
Calendar


  
GMI คืออะไร

Graduate School of Management and Innovation
King Mongkut's University of Technology Thonburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างๆมาเป็นเวลากว่า 50 ปี และได้ขยายงานทางด้านวิชาการ มาอย่างต่อเนื่อง บัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (Graduate School of Management and Innovation, GMI) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ของศาสตร์ทางด้านการจัดการ ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรในยุคเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีและความรู้เข้มข้น (Technology and Knowledge Based Economy) เพื่อให้เกิดบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งานวิศวกรรม และศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีทักษะการบริหารเฉพาะทาง ที่ดีมีความสามารถ และจะปลูกฝังแนวคิดเชิงการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Cooperation) นวัตกรรม (Innovation) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และความเป็นนักประกอบการสมัยใหม่(Entrepreneurship) นอกจากจะผลิตผู้บริหารที่มีคุณภาพแล้ว GMI ยังต้องการให้บัณฑิตที่จบออกไปมี คุณสมบัติเป็น "Change Agent" ให้กับองค์กรอีกด้วย

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
คณบดี

คุณค่า 4 มิติของบัณฑิต GMI

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ และกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง และ องค์กรให้สามารถดำเนินธุรกรรมได้ในเวทีการค้า ที่การแข่งขันตัดสินกันด้วย ความรวดเร็ว ความเป็นเลิศทางการให้บริการ เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ มิติทางคุณค่าที่บัณฑิตจาก GMI จะได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนคือ1. มิติด้านความร่วมมือ (Cooperative Dimension)

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่ใช้องค์ความรู้ (Knowledge) เป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขัน (Competitiveness) ขององค์กร ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมือระหว่างองค์กรถือเป็นเครื่องมือ เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการประสาน เชื่อมโยง อีกทั้งยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ส่งผลมาจากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และนวัตกรรม (Innovation) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน (Co-R&D) การผลิตร่วมกัน (Co-Manufacturing) รวมไปจนถึงการจดทะเบียนตราสินค้าร่วมกัน (Co-Branding)

นอกจากกระบวนการที่กล่าวมาการเฟ้นหาพันธมิตรทางธุรกิจยังเป็นอีกปัจจัยที่ สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ ตัดสินความเป็นไปได้และความสำเร็จทางธุรกิจ มิติความร่วมมือจึงเปรียบได้กับประตูบานแรกที่นำไป สู่นวัตกรรม และศักยภาพทางการแข่งขันที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเจรจา ทักษะการต่อรอง และความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของ นวัตกรรมและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นฐานสำคัญของมิติอื่นๆ2. มิติด้านนวัตกรรม (Innovative Dimension) 

นวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจาก การเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสู่รูปแบบธุรกิจและการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งก็คือความสามารถใน การเรียนรู้ ความ สามารถในการปฏิบัติ ความสามารถในการนำเสนอทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคและ สังคม และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้น วัตกรรมยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการดำเนินชีวิตอีกด้วย ดังนั้นองค์กรวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่า คู่แข่งจึงอาศัย "นวัตกรรม" เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จากแนวความคิดใหม่ นวัตกรรมมิได้ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ (Invention) ที่ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หมายรวมถึง แนวทางในการทำสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ หรือ การทำสิ่งใหม่ขึ้นมา โดยนวัตกรรมคือกระบวนการ ในการแปลงโอกาสไปสู่แนวความคิดใหม่และทำให้สิ่งนั้น สามารถที่จะปฏิบัติในเชิงสังคมและพานิชได้จริง และทำหน้าที่เป็นกระบวนการหลักทางธุรกิจอีกด้วย

มิติด้านนวัตกรรมของ บัณฑิตวิทยาลัย ฯ ที่จะถูกถ่ายทอดให้ผู้เรียนโดยผ่านทางกระบวนการทางนวัตกรรม ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 9 ชนิด คือ แรงบันดาลใจ (Inspiration) ใจใฝ่รู้ (Inquiring) รอบรู้ข่าวสาร (Information) เจ้าความคิด (Ingenuity) ริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) มีส่วนร่วม (Involvement) กระตุ้นส่งเสริม (Instigate) และบูรณการ (Integration)

3. มิติด้านภาวะผู้นำ (Leadership Dimension) 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รูปแบบการค้า และ การบริการมีอยู่ตลอดเวลา องค์กรที่มีความ สามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานและการบริหารให้ทันและก้าวล้ำกว่า คู่แข่งในการแข่งขัน ย่อมมีความได้เปรียบองค์กรอื่น ๆ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) ที่สามารถสร้าง นวัตกรรมทางองค์กร (organizational innovation) และนำไปปฏิบัติได้จริง คือ นักปฏิวัติทางองค์กร(organizational revolutionist) ที่กล้าตัดสินใจอย่างมี หลักการ และมี องค์ประกอบทั้ง 9 ของกระบวน การทางนวัตกรรม ย่อมนำพาวิสาหกิจที่เขาเหล่านั้นถือบังเหียนอยู่ไปสู่จุดหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

ท่านมีภาวะผู้นำมาตั้งแต่เกิดหรือถูกสร้างขึ้นมาในภายหลัง คำตอบของบัณฑิตวิทยาลัยฯ คือทั้งสองส่วนถูกประกอบ ขึ้นด้วยกันอย่างเป็นระบบและมีส่วนเสริมกันและกัน เรามุ่งมั่นที่จะดึงศักยภาพ และพันธะสัญญาจากผู้เรียนที่จะ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้งจะทำทุกวิถีทางที่จะเสริมสร้างทักษะ โดยผ่านเครื่องมือการประเมินตนเอง (Self-assessment instrument) และกิจกรรมเสริมทักษะความ เป็นผู้นำในเวทีการค้านานาชาติที่มีอยู่ในหลักสูตร ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ เราเชื่อว่าการสร้างภาวะผู้ นำนั้นต้องอาศัยความเข้าใจเชิงทฤษฏีผนวกกับการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และ นำมาฝึกฝนและปฏิบัติจริง

4. มิติของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Dimension)

ในศตวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในโลกธุรกิจหรือ โลกอุตสาหกรรมล้วนมีอิทธิพลมาจากกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น โทมัส อัลวา เอดิสัน เฮนรี่ ฟอร์ด อากิโอะโมริตะ รวมไปจนถึง บิล เกต บุคคลเหล่านี้ล้วนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ ที่มีต่อความสมดุลและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ภาวะเศรษฐกิจโลก ดังจะเห็นได้จากภาวะทางการเสื่อมถอยของโลกยุคอุตสาหกรรมหนักและการ ก้าวไปสู่ยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จได้ในโลกปัจจุบัน นอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ยังจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกรอบความคิดของนวัตกรรมซึ่งนับว่า เป็นสูตรสำเร็จที่นำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันที่ได้เปรียบและยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงได้นำมาเป็นมิติสุดท้ายของบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปเป็น Change Agent และ ผู้ประกอบการทางนวัตกรรม (Innopreneur) ต่อไป


Mission: To craft professional leaders and advance management education through innovation-driven teaching, relevant research, and sustainable social services

Vision:
Global Recognition Moral Integrity Innovative Leadership
ผู้นำที่มีนวัตกรรม มีมโนธรรมและโลกยอมรับ